DUYURULAR
ilan
21 Aralık 2017 Perşembe

T.C.

KIRIKKALE İLİ

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  İLAN

İlçemiz Doğanay Mahallesi 369 sokak No.17’de  Mülkiyeti Belediyemiz ait  1628 ada 20 parsel 9.906,00 m2 taşınmaz arsa üzerinde kurulu bulanan Tekstil Atölyesinin (ara katı ile beraber toplam kullanım alanı 4.800 m2 ) müştemilatı ile beraber;  2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a Maddesi gereği Kapalı  teklif usulü ile 10 (On)  yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 2886  sayılı D.İ.K.nın 35 / a  maddesi gereği olup, 29/12/2017 Cuma günü saat 11.00’da İlçemiz Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:23 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

1-      İhale için Tahmin edilen aylık  kira bedeli aylık;5.200,00 (Beşbinikiyüz)  TL+KDV’dir.

 

İhaleye katılmak için;

a)      İhaleye katılabilmek için  isteklilerden istenecek olan belgeler;

b)      Gerçek kişiler; 1 -Nüfus cüzdanı (fotokopi) 2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) 3-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı) 4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı) 5-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Bahşılı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı) 6-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) 7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı) Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

c)       Tüzel kişiler ise; 1-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı) 2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı) 3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı) 4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı) 5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- 6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Bahşılı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı) 7- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı) Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

d)      Yukarıda istenilen belgelerin ihale günü (29.12.2017) saat 10.30’a kadar Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:23 Bahşılı/KIRIKKALE adresinde bulunan Bahşılı  Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde alınması gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır. Dosyalar son teslim tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teslim saatine kadar yukarıda belirtilen teslim adresine ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Son teslim zamanı için. Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. 8.1. Oda belgesi, ticaret sicil gazetesi ve sabıka belgelerinin sunuluş şekli; a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, oda belgesi zorunlu değildir. Oda belgesinin olması durumunda kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin varsa vekilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Sabıka belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin varsa vekilinin, 2) Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır. 8.2.Dosyaların sunulma şekli a)Dosyalar ihale dokümanında belirtilen son teslim saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (dosyaların sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen dosyalar kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. b) Teklifler/Dosyalar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son dosya verme saatine kadar İdareye (dosyaların sunulacağı yere) ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan dosyaların almış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

e)      Geçici teminat tutarı 2886 sayılı D.İ.K.nun  25. Maddesi gereğince 10 yıllığın  % 3 tutarı olan  18.720,00 (Onsekizbinyediyüzyirmi) TL  olup, ihaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarını ihale günü olan 29/12/2017 tarihinde saat 10:30’a kadar belediyemiz tahsildarlığına yatırmaları gerekmektedir.

f)       İdari ve Teknik Şartnamesi Belediyenin ilan tahtasında asılı olup, isteyenler ayrıca İmar İşleri  Müdürlüğünden 1.000,00 (BİNLİRA) TL karşılığında  temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler İdari ve Teknik şartnameyi almak zorundadır.

KEYFİYET 2886 SAYILI YASANIN 17/1-B MADDESİ GEREĞİ İLANEN DUYURULUR.

Okunma sayısı : 135
İLETİŞİM BİLGİLERİ HIZLI ERİŞİM Sitemizde yer alan içerik ve görseller
Bahşılı Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.
İzinsiz kullanılamaz.
Bahşılı Belediyesi | Copyright © 2014
Web Tasarım: kergisi
Adres: Cumhuriyet Meydanı - Bahşılı / KIRIKKALE
Santral : 0318 366 16 42 - 0318 366 17 72
Faks : 0318 366 17 71
E-Posta: posta@bahsili.bel.tr
BAŞKAN'IN MESAJI
MECLİS ÜYELERİ
MECLİS KARARLARI
PROJELERİMİZ
HABERLER
DUYURULAR/İLANLAR