DUYURULAR
AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE KİRA İŞİ İHALE İLANI
15 Ekim 2020 Perşembe

T.C.

KIRIKKALE İLİ

BAHŞILI  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA)  USULÜ İLE KİRA İŞİ İHALE İLANI

 

MADDE:1-TANIMLAR

Bu Şartnamede geçen tanımlar.

KİRALAYAN İDARE: Bahşılı Belediyesi

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 26/10/2020 –günü Saat /10:00 Encümen  Toplantı  Salonun da yapılacaktır. 

İRTİBAT ADRESİ VE TLF. NO: Bahşılı Belediyesi. İmar İşleri Müdürlüğü – Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:23  Bahşılı / KIRIKKALE  / Telefon: 0318 366 1642 faks : 03183661771  P.K. : 71460         

KİRALANAN YER VE İHALE KONUSU: Bahşılı  BelediyeBaşkanlığı’nınmülkiyetinde bulunan Kızılırmak kenarında 1868 ada 1 parsel 9.788,00 m2 alan içerisinden (D) harfi ile koordinatlandırılarak onaylanan 2.168,00 m2 park alanı içerisine ihalesi uhdesinde kalan kiracı tarafından Belediyemizce onaylanmış mimari avan projesinde teknik ölçüleri, kullanılacak malzeme listesi belirlenen minimum 700, maksimum1.000 m2 inşaat (sabit olmayan kıl çadırı yapı, ana çadır ve küçük çadırlar  yapılarak, 9 yıl süre ile düğün salonu olarak işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Şartname hükümleri dâhilinde 26.10.2020 tarih günü saat 10:00’da açık teklif (arttırma) ihale usulü ile kiraya verilmesidir.

KİRACI: Kiralanan yerin, kiralama hakkını ihale ile alan özel ve/veya tüzel kişiler ve bunların ortakları.

MADDE 2- YILLIK KİRA BEDELİ:

Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli ve ihalenin geçici teminat miktarı aşağıda belirtildiği gibidir.

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI: 9 yıllık kira muhammen bedeli 108.000,00 TL+ KDV, geçici teminat 9 yıllık kira tutarının %3’ü 3.240,00 TL’dir.

     Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazla ilgili Bahşılı Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, ihale için hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri çerçevesinde 9 (dokuz) yıl süreli kiraya verilmesi; 

       2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.

1- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bahşılı Belediyesi Encümen Salonunda  yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi, Sözleşmesi ve Ekleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında BahşılıBelediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden görülebilir veya şartname bedeli ödenmek sureti ile temin edilebilir.

3- İhalesi yapılacak olan yerinin idaremiz tarafından tespit edilen bir (1) aylık muhammen (tahmin edilen) kira  bedeli üzerinden ihale ile belirlenecek olan aylık kira bedeli şartnamede belirtilen artış oranları doğrultusunda   idaremize ödenecektir.

 İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-      Kanuni ikametgah sahibi olmak,

2-      Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

3-      Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,

4-      İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-      Bahşılı Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

6-      Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin) her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır

7-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

8-      Şartname ve ekleri 100,00 TL ücreti mukabilinde İmar İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen istekliler şartname bedelini ödemek zorundadırlar.

9-  Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişilerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin adli sicil kaydında sabıkası olmadığına dair belge.

10-  İnternet, posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11-   2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

12-   İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 KEYFİYET 2886 SAYILI YASANIN 17/1-B MADDESİ GEREĞİ İLANEN DUYURULUR.

 

 

 

 

 

 

Okunma sayısı : 68
İLETİŞİM BİLGİLERİ HIZLI ERİŞİM Sitemizde yer alan içerik ve görseller
Bahşılı Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.
İzinsiz kullanılamaz.
Bahşılı Belediyesi | Copyright © 2014
Web Tasarım: kergisi
Adres: Cumhuriyet Meydanı - Bahşılı / KIRIKKALE
Santral : 0318 366 16 42 - 0318 366 17 72
Faks : 0318 366 17 71
E-Posta: posta@bahsili.bel.tr
BAŞKAN'IN MESAJI
MECLİS ÜYELERİ
MECLİS KARARLARI
PROJELERİMİZ
HABERLER
DUYURULAR/İLANLAR