ANASAYFA Eski Web Arayüzü       
 DUYURULAR
İlan
01 Aralık 2022 Perşembe
T.C.
KIRIKKALE İLİ 
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 
AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA)  USULÜ İLE ARSA SATIŞI  İHALE İLANI
 
MADDE:1-TANIMLAR
Bu Şartnamede geçen tanımlar.
 İDARE: Bahşılı Belediyesi
İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 21/12/2022 –günü Saat /11:00 Encümen  Toplantı  Salonun da yapılacaktır. 
İRTİBAT ADRESİ VE TLF. NO: Bahşılı Belediyesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:23  Bahşılı / KIRIKKALE  / Telefon: 0318 366 16 42 faks : 0318 366 17 71  P.K. : 71460         
SATIŞA KONU YER VE İHALE KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait 1017  ada 5   nolu  parsel 3.251,80 m2 taşınmaz arsa,  2886 sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi gereği Şartname hükümleri dâhilinde  21.12.2022 günü saat 11:00’da açık teklif (arttırma) ihale usulü ile satışı yapılacaktır. 
1017 ada 5 nolu parsel “Konut Alanı” olarak planlı olup, kat yüksekliği Yençok:18.50 – E:1.40’dır. Toplam 4.552,52 m2 inşaat yapılabilmektedir. Çevresinde yapılaşmalar mevcuttur. Belediyenin alt yapı (elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon ve ulaşım hizmetleri) hizmetlerinden faydalanmaktadır.
ALICI: Satışa konu yerin, satış hakkını ihale ile alan özel ve/veya tüzel kişiler ve bunların ortakları.
MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:  Muhammen bedeli 2.764.030,00- (ikimilyonyediyüzaltmışdörtbinotuzlira) TL olup, geçici teminat tutarının % 3’ü 82.920,00- (seksenikibindokuzyüzyirmilira) TL’dir.
     Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazla ilgili Bahşılı Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, ihale için hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri çerçevesinde  satış işlemi gerçekleştirilecektir. 
       2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
 
1- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bahşılı Belediyesi Encümen Salonunda  yapılacaktır.
2- İhale Şartnamesi ve ekleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında Bahşılı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde  görülebilir. 
3- İhalesi yapılacak olan yerinin satış sonucu bedeli  idaremize ödenecektir.
 İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1-      Kanuni ikametgah sahibi olmak,
2-      Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
3-      Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
4-      İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
5-      Bahşılı Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin % 3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhilinde teyitli Banka Geçici Teminat mektubu.)
6-      Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin) her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır
7-       Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 
9-  Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişilerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin adli sicil kaydında sabıkası olmadığına dair belge.
10-  İnternet, posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11-   2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
12-   İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
İlan olunur.
 
                                                  
 
Okunma sayısı : 353


Bahşılı Belediyesi | Copyright © 2014
Web Tasarım: kergisi

BELEDİYEMİZ
İLÇEMİZ
İLETİŞİM
 Cumhuriyet Meydanı - Bahşılı / Kırıkkale
 0318 366 16 42 - 0318 366 17 72
 0318 366 17 71